A+ A A-

Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die er besteed wordt aan de samenstelling van Kerststerdag.nl is het mogelijk dat de informatie die op Kerststerdag.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Kerststerdag.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of Kerststerdag.nl.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Kerststerdag.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Kerststerdag.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Kerststerdag.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Kerststerdag.nl verkregen is.

Kerststerdag.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Kerststerdag.nl verkregen informatie.

De informatie op Kerststerdag.nl wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Op de site van Kerststerdag.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Kerststerdag.nl kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Bij het bezoek van Kerststerdag.nl kunnen derden aan hun advertenties gelieerde cookies op uw computer- en of randapparatuur plaatsen of de eerder geplaatste cookies lezen, of webbeacons gebruiken om informatie te verzamelen. De meeste internet browsers bieden mogelijkheden om cookies te beheren. Zie ook het cookie beleid.